การหาเลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์สำหรับการประกอบธุรกิจมีหลายปัจจัยให้ผู้ประกอบการต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นขนาดของธุรกิจว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ประเภทของซอฟต์แวร์ งบประมาณ และความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน เป็นต้น วันนี้ เราจะมาแยกระดับการเลือกใช้งานซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับขนาดธุรกิจกัน

– ธุรกิจขนาดเล็ก การมีธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการน้อยราย อาจเป็นธุรกิจครอบครัว การเป็นหุ้นส่วนกันกับเพื่อน ใช้ทรัพยากรบุคคลไม่มาก และมีตัวแปรในการบริหารควบคุมต่างๆ อย่างจำกัด ทำให้ธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้สะดวก ไม่ซับซ้อน ได้ผลลัพธ์อย่างตรงไปตรงมา เช่น โปรแกรมรับชำระเงินออนไลน์ ออกใบชำระเงิน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นต้น

– ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจประเภทนี้อาจหมายถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เรารู้จักกันในชื่อ SME ซึ่งอาจเป็นธุรกิจการผลิตหรือการบริการที่มีมูลค่าเงินหมุนเวียนหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวระสูงไม่เกิน 60 ล้านหรือ 200 ล้านบาท ตามประเภทของธุรกิจ และมีจำนวนพนักงานที่จำกัดเช่นกัน ธุรกิจในระดับนี้จะต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่เริ่มมีความซับซ้อนและมีขอบข่ายมากขึ้น เช่น

1. ระบบ CRM หรือระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

2. ระบบ HRM หรือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

3. Customer Service หรือระบบการบริการลูกค้า

4. Point of Sales ระบบหน้าร้าน อาจจะเป็นสาขาหรือหน้าร้านออนไลน์

5. ระบบการสื่อสารเฉพาะภายในองค์กร

– ธุรกิจขนาดใหญ่ คือธุรกิจที่มีองค์กรขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่มาก มีพนักงานจำนวนมาก โครงสร้างองค์กรและการทำงานมีลำดับความซับซ้อนสูง ส่วนใหญ่กลุ่มนี้มักใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่นำเอาระบบบริหารต่างๆ มารวมไว้เป็นระบบของตนเองทั้งระบบ HR หรือ CRM เช่น ระบบ Enterprise Resources Planning (ERM) หรือ ระบบ Business Process Management (BPM) ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพการทำงานและองค์กรโดยรวม